www.superbholidayz.com

Call Center 02-561-3788

บริษัท พีแอล อินเตอร์ ทัวร์ จำกัด
E-MAIL : superb_pl@hotmail.com

ประกาศ SUPERBHOLIDAYZ

กฎการ "GTD"

ประกาศ เรื่อง : กฎการ "GTD"

   

yesการ GTD Booking yes

เริ่มใช้ 1 ก.ค. 66

การกด GTD Booking คือการ Guarantee ใช้ที่ ไม่สามารถยกเลิกหรือลดจำนวนผู้เดินทางได้ และโปรดชำระเงินภายใน 48 ช.ม. นับจาก GTD ที่นั่งเพื่อป้องกันการยกเลิกของระบบ

หากไม่มีการชำระเข้ามา เข้ามาภายใน 48 ช.ม. ระบบจะ AUTO CANCEL ทีนที

หากทำผิดข้อตกลงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิกสิทธิ์ในการ GTD ของท่านออกจากระบบ